Home

Actors

Film

TV

Directors

Updates

 Seven Samurai (1954)

 

Directed by Akira Kurosawa


1

2

3

4

5

Takashi Shimura

Isao Kimura

Toshir˘ Mifune

Seiji Miyaguchi

Daisuke Kat˘

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Kambei Shimada

Katsushiro

Kikuchiyo

Kyuzo

Shichiroji


6

7

8

9

10

Minoru Chiaki

Yoshio Inaba

Keiko Tsushima

Yoshio Tsuchiya

Yukiko Shimazaki

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Heihachi

Gorobei

Shino

Rikichi

Wife


11

12

13

14

15

Kamatari Fujiwara

Yoshio Kosugi

Bokuzen Hidari

Kokuten K˘d˘

Eijir˘ T˘no

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Manzo

Mosuke

Yohei

Old Man Gisaku

Thief


16

17

18

19

20

Atsushi Watanabe

Toranosuke Ogawa

S˘jin Kamiyama

Shinpei Takagi

Shin ďtomo

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Bun Seller

Grandfather of Kidnapped Girl

Blind Player

Bandit Chief

Bandit Lieutenant


21

22

23

24

Toshio Takahara

Haruko Toyama

Takuz˘ Kumagaya

Hiroshi Hayashi

One Image Only

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Bandit with Gun

Gisaku's Daughter-in-Law

Gisaku's Son

Weak Ronin


25

26

27

Hiroshi Sugi

Ichir˘ Chiba

Gen Shimizu

One Image Only

One Image Only

One Image Only

Tea Shop Owner

Buddhist Priest

Samurai who kicks Farmers


Unnamed Extras